Menu

AT THE CENTER
OF THE
SOUTH BALKAN

ЗА НАС

Скопје веќе претставува главен транспортен центар на Jужен Балкан. Се наоѓа на спојот од Е65 и Е75, има комерцијален аеродром и железнички сообраќај до Грција, Србија и Косово. Важноста на Скопје е одредена според дефиниција на главните транс-европски транспортни мрежи одредени од страна на Европската Комисија. Два од овие таканарачени Пан Европски Коридори се спојуваат во Скопје:

Коридорот VIII ги поврзува Бари во Италија со Варна,Бугарија, поврзувајќи го Централниoт Јужно-медитерански басин со Црно Море.

Коридорот X го поврзува Салзбург во Австрија со Солун, Грција, поврзувајќи го Среден Исток и југоисточна Европа со Среден Исток.

Врз основа на тоа, Скопје е значаен транспортен центар за претовар во Југоисточна Европа.

ЗА НАС

Скопје веќе претставува главен транспортен центар на Jужен Балкан. Се наоѓа на спојот од Е65 и Е75, има комерцијален аеродром и железнички сообраќај до Грција, Србија и Косово. Важноста на Скопје е одредена според дефиниција на главните транс-европски транспортни мрежи одредени од страна на Европската Комисија. Два од овие таканарачени Пан Европски Коридори се спојуваат во Скопје:

Коридорот VIII ги поврзува Бари во Италија со Варна,Бугарија, поврзувајќи го Централниoт Јужно-медитерански басин со Црно Море.

Коридорот X го поврзува Салзбург во Австрија со Солун, Грција, поврзувајќи го Среден Исток и југоисточна Европа со Среден Исток.

Врз основа на тоа, Скопје е значаен транспортен центар за претовар во Југоисточна Европа.

Your browser is too old.


This Website doesn’t support Internet Explorer 9 and older. Please upgrade to the latest version one of the following browsers: